في تصنيف الهجرة و اللجوء بواسطة
Slm khoia ana jite f 2106 harage l italai  okdbte 3lihom gotlhome ana libi o
df3ftee ljo2e odaba brite nbdle okhfte bache tnshni li l3ilm mazale kantsna lmhkma mazale ma3ytolichkantmna tjawboni o chokrane

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة
Slm khoya kandon anak lazm dir Mohami hit nas dazo mn had lprobleme 9ablak nta golihom rani kont khayf trodoni hit tkarfast odarna hta homa kay3aniw Allah yassar
...